Read your meter

גישה מרחוק לעולם המים שלך

כניסה / תנאי שימוש באתר
1. כללי
1.1 ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של חברת ארד טכנולוגיות מדידה בע"מ (להלן:"החברה").
1.2 החברה מפעילה אתר אינטרנט זה ("האתר") בכפוף להסכמתך להגבלות ולתנאים כפי שיפורטו להלן, וכן לפי הוראות כל דין. על ידי כניסתך לאתר ו/או ביצוע פעולת הרישום כמשתמש לאתר, הנך נחשב כמי שקבל על עצמו את כל ההגבלות והתנאים, ללא כל הסתייגות ורק בכפוף לכך הנך רשאי להשתמש באתר.
1.3 אנא קראו בעיון עמוד זה בדבר "תנאי השימוש" בטרם תעשו שימוש כלשהו באתר. תנאי השימוש המפורטים כאן מסדירים את היחסים בין המשתמש באתר לבין החברה. השימוש באתר זה ייחשב כהסכמה מצדך לכל האמור בו. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, הנך מתבקש להפסיק להשתמש באתר באופן מיידי.

2. האתר
2.1 אתר זה נועד לאפשר למשתמש הרשום קבלת מידע על צריכת המים הפרטית וכן מידע הקשור לאספקת המים על ידי תאגיד המים העירוני. המשתמש הרשום רשאי להשתמש באתר ובמידע הכלול בו בהתאם לתנאים המפורטים בעמוד זה.
2.2 המידע באתר נועד לשימוש האישי והפרטי של המשתמש הרשום ואינו מיועד לשימוש מסחרי. אין להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, להציג, לשכפל, לפרסם, או למכור פריט מפריטי המידע, התכנים, התמונות, או הפרסומים שמקורם באתר, אלא באישור מפורש מראש מטעם החברה.
2.3 החברה שומרת על זכותה להתאים ו/או לעדכן ו/או לשפר ו/או לשנות ו/או להסיר את תכני האתר, כולם או חלקם, ללא כל הודעה מוקדמת. החברה שומרת על זכותה להגביל תכנים מסוימים ו/או את הגישה לשירותי האתר, כולם או חלקם ו/או לסיים את פעילותו.
2.4 המידע הכלול באתר נכון למועד פרסומו.

3. קניין רוחני
3.1 כל התכנים המופיעים באתר מהווים קניין רוחני, לרבות כזה המוגן בפטנטים ו/או בסימני מסחר ו/או כזה המהווה סוד מסחרי ו/או זכות יוצרים ו/או כל זכות אחרת. האתר מכיל קניין רוחני אשר הינו מקניינה הבלעדי של החברה ו/או קניין רוחני של צד שלישי על פי הרשאה שנתן לחברה.
3.2 אין לעשות כל שימוש מסחרי במידע ובנתונים המתפרסמים באתר, ובכלל זה התמונות, העיצובים, או כל נתון ומידע אחר, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.
3.3 אין לעשות שימוש בשמות ו/או בסימנים המסחריים המוצגים באתר, מבלי לקבל את הסכמת החברה מראש ובכתב.
3.4 אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, או אמצעי אחר, בין אם אותם אמצעים משנים את עיצוב האתר או משנים תכנים כלשהם מהאתר, ובפרט תכנים מסחריים, ובין אם לאו.
3.5 אין לעשות כל שימוש במידע המופיע באתר במסגרת אתר אינטרנט אחר ואין ליטול מתוך האתר נתונים לצורך הצגה באתר אחר, ללא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.
3.6 אין ליצור קישור לאתר, מכל אתר אינטרנט שהוא או להציג את האתר באתר אחר, אלא בכפוף להסכמתה של החברה מראש ובכתב ליצירת הקישור ולאופן יצירתו.
3.7 כל תשדורת או מידע אשר יעביר המשתמש הרשום לאתר, לא יהיו מוגנים על פי דיני זכויות יוצרים, לא תהיינה למשתמש הרשום כל זכויות קנייניות במידע ,והחברה תהיה רשאית לעשות בחומר כל שימוש כפי שיראה לה לנכון. כמו כן,החברה לא תהיה אחראית לכל שימוש שיעשה על ידי צד שלישי במידע, באופן מורשה או בלתי מורשה.

4. אחריות החברה
4.1 כל התכנים באתר מסופקים "כמות שהם" ("AS IS"). החברה לא מביעה עמדה לגבי המידע המוצג באתר ולא תשא באחריות,ישירה ו/או עקיפה, לטעויות, לאי דיוקים, להשמטות, לפגמים וכיוצ"ב בגין השימוש באתר וכן לא תהיה אחראית לנזקי תכנה, חומרה או כל נזק אחר, ישיר ו/או עקיף, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או תוך כדי השימוש באתר ו/או כתוצאה מהמידע המוצג בו,לרבות לנזקים העלולים להיגרם על ידי וירוסים.
4.2 על אף העדכון השוטף של האתר,יתכן כי המידע המתפרסם באתר זה יהיה חלקי. לכן, מומלץ למשתמש הרשום, להשיג מידע עצמאית, במקביל לשימוש במידע הנלקח מאתר זה.
4.3 השימוש באתר ובתכניו הינו באחריות המשתמש הבלעדית והמלאה. לא תישמע כל טענה מכל סוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין אובדן, הפסד או נזק הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע הניתן באתר.
4.4 החברה לא תישא באחריות כלשהי להפרעות, תקלות, וירוסים או כל גורם אחר אשר עלול להפריע או לפגום בשירותי האתר ו/או לגרום לנזקים כלשהם. כן החברה לא תישא באחריות כלשהי לנזקים שייגרמו למערכת המחשב ו/או לתשתיות של המשתמש ו/או לאובדן מידע או כל נזק אחר הנובע משימוש באתר, לרבות במקרה ויעלה בידי צד שלישי לחדור למידע באתר או במערכות החברה או להשתמש בו שימוש בלתי מורשה.
4.5 החברה מנהלת ומפעילה את האתר באופן שוטף וללא הפרעות ככל הניתן. יחד עם זאת, יתכנו הפרעות ו/או הפסקות ו/או תקלות בפעילות האתר. המשתמש מודע כי ייתכנו ליקויים, עיכובים והפרעות באיכות השירות ובזמינותו וכי החברה לא תהיה אחראית לכל הפרעה ו/או תקלה ו/או לכל נזק שייגרם בשל כך– ללא קשר לסיבת התקלה.
4.6 האתר מכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים שאינם מופעלים על ידי החברה, אלא על ידי גורמים אחרים. מובהר כי אין לחברה שליטה באתרים המקושרים ואין היא נושאת באחריות כלשהי לתכנים ולשירותים שנכללים בהם או לזמינותם. אין בהכללת הקישורים לאתרים אלה באתר, משום אישור למידע ולתכנים המופיעים בהם. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה מכל מין וסוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם האתרים המקושרים.
4.7 החברה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר או להימנע מהוספת קישורים חדשים, וכן רשאית היא להוסיף קישורים בכל עת, הכל פי שיקול דעתה הבלעדי.


5. הגנה על הפרטיות
5.1 האתר מציע שירותים הדורשים רישום אקטיבי של המשתמש לאתר. הרישום כולל מתן פרטים אישיים כגון: תיבת דואר אלקטרוני, מספר צרכן, מספר נכס ועוד. כמו כן ניתן, אולם אין זאת חובה לעדכן נתונים נוספים כגון: שטח גינה, מספר נפשות ועוד.
5.2 יודגש כי רישום לשירותים באתר, ייעשה על פי החלטתו ושיקול דעתו הבלעדי של המשתמש.
5.3 משתמש שיבחר להירשם לאתר, נותן הסכמתו לחברה לקבלת הודעות מטעם החברה אשר יעודכנו בפרופיל המשתמש באתר.
5.4 החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטי המשתמש, בין בעצמה ובין על ידי מי מטעמה, לצרכים מסחריים, סטטיסטיים ושיווקיים שונים וכן לצורך שיפור השירותים הניתנים באתר או לצורך יצירת קשר עם המשתמש.
5.5 מבלי לגרוע מזכויות החברה כאמור, החברה מתחייבת לעשות כל שביכולתה להגנת המידע הפרטי שנמסר לה על ידי המשתמש. החברה לא תמסור את פרטי המשתמש לכל צד שלישי, פרט לגורמים האחראים על תפעול האתר, לרבות תאגיד המים העירוני, וכן לכל רשות אכיפה ו/או על פי החלטת או הוראת בית משפט.

6. שונות
6.1 על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד וסמכות השיפוט בכל דבר ועניין הקשורים להסכם זה ו/או הנובעים ממנו מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו באופן בלעדי.
6.2 אם בית משפט מוסמך ייקבע כי תנאי מתנאי הסכם זה אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה מכוח הוראות החוקים הרלוונטיים, אזי יוסר תנאי זה מבלי להשפיע על תוקפם של יתר התנאים בהסכם זה.